سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : بسته حمايت از توليد داخلي و تسهيلات ارائه شده به انتقال دهندگان تكنولوژي و جذب سرمايه گذاري خارجي
شنبه، 25 اردیبهشت 1395 - 06:30 کد خبر:117494
به معاونين محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور درخصوص بسته حمايت از توليد داخلي و تسهيلات ارائه شده به انتقال دهندگان تكنولوژي و جذب سرمايه گذاري خارجي


 

    شماره نامه: ۶۷۵/۱۷۶۲۹       تاريخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

   

    موضوع: بسته حمايت از توليد داخلي و تسهيلات ارائه شده به انتقال دهندگان تكنولوژي و جذب سرمايه گذاري خارجي

 

          با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در حمايت از توليد داخل و با عنايت به نظر دولت محترم در دوران پسا تحريم درخصوص انتقال تكنولوژي به داخل كشور و تقويت توان توليد داخلي و اشتغالزايي و نيز بند۲ توافقات بسته حمايتي و نظارتي كارگروه توليد و سلامت صنايع آرايشي و بهداشتي، همچنين نظر به سياستهاي سازمان غذا و دارو در قبال واردكنندگان فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي كه مي بايست ضمن مذاكره با طرف خارجي نسبت به توليد قراردادي فرآورده هاي مورد نظر در كشور و سپس سرمايه گذاري داخلي و توليد آن اقدام نمايند ، بدينوسيله با توجه به راي شماره ۸۱۵۴۴/۶۸۸/د مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ كميته فني و قانوني اين اداره كل و به منظور به ثمر رسيدن طرح مورد نظر در توليد فرآورده هاي وارداتي در كشور ، راهكارهاي حمايتي زير در اين خصوص مصوب گرديده تا برخي موانع را در ترغيب شركتهاي خارجي به سرمايه گذاري در كشور مرتفع سازد:
        با توجه به اينكه هدف اصلي دولت حمايت از توليد داخلي، كاهش واردات و فتح بازارهاي صادراتي است لذا مقرر شد در مورد شركتهاي خارجي كه با برند ثبت شده خود اقدام به توليد در داخل ايران و يا انعقاد قرارداد با واحدهاي توليدي داخلي نموده اند، ضوابط برچسب گذاري تسهيل شده و امكان توليد فرآورده با طرح ليبل مشابه فرآورده خارجي وارداتي ، مشروط به دو مورد زير امكان پذير باشد:

    الف-  شماره پروانه ساخت و لوگوي سازمان غذا و دارو بر روي محصول درج شود.

    ب- ساير اطلاعات اعم از نام فرآورده و تاريخ توليد و انقضا شمسي و روش مصرف توسط استيكر(برچسب فارسي نويس) بر روي محصول الصاق گردد.
        مقرر شد ليست واحدهاي مجاز و مورد تاييد جهت استفاده از ظرفيت خالي،كه عملكرد مناسبي دارند توسط معاونت هاي غذا و دارو سراسر به اين اداره كل ارسال و در اختيار واحدهاي سفارش دهنده مرتبط قرار گيرد.

     

    دكتر بهروز جنت – مدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي