سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اطلاعيه درخصوص پروتكل هاي مصرفي ضدعفوني كننده
سه شنبه، 16 شهریور 1395 - 06:10 کد خبر:121847
اطلاعيه براي مدير عامل كليه شركت هاي ملزومات دارويي (توليد و وارداتي ضدعفوني كننده) درخصوص پروتكل هاي مصرفي ضدعفوني كننده


    شماره نامه:۶۶۵/۹۶۹۳۶   تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

 

    موضوع: پروتكل هاي مصرفي ضدعفوني كننده

 

    احتراماً، پيرو درج فهرست اقلام ضدعفوني كننده به ثبت رسيده در وب سايت سازمان، مقتضي است جهت تكميل اطلاعات ارائه گرديده حداكثر تا تاريخ ۱۵/۰۸/۹۵ نسبت به ارسال نمونه جهت تأييد پروتكل مصرفي (مطابق جدول ذيل به فرمت اكسل) به همراه ريز نتايج ميكروبي به همراه ارائه فاكتور فروش ممهور به مهر بيمارستان به اين اداره كل اقدام لازم صورت

    پذيرد.

 

كاهش Log

مدت زمان مواجهه

غلظت

دما

نوع ميكروارگانيسم

پروتكل مصرفي بر اساس

نوع كاربرد

فرمولاسيون

شماره IRC

و تاريخ صدور

نام محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

    لازم به ذكر است درصورت دارا بودن فرمولاسيون مشابه با حجم هاي متفاوت صرفاً ارسال نتايج يك حجم كافي است. بديهي است با توجه به اطلاع رساني به كليه مراكز درماني درصورت عدم ارائه نتايج تا زمان ذكر گرديده عواقب عدم درج محصول بر روي وب سايت سازمان برعهده آن شركت خواهد بود.

    دكتر اكبر عبداللهي اصل - مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر