سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تامين اجتماعي ۴۰۰۰ ميليارد تومان پول درمان مردم را بدهد
سه شنبه، 10 اسفند 1395 - 08:10 کد خبر:127515
رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت تنها خواستار دريافت چهار هزار ميليارد تومان طلبي از سازمان تامين اجتماعي است كه به ازاي آن به مردم خدمات رساني كرده است.


 

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاري مهر، دكتر مسعود ابوالحلاج در خصوص طلب بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي از سازمان تامين اجتماعي و مباحث مطروحه در خصوص منابع تامين اجتماعي گفت: صورت مساله ما اين نيست كه به دنبال منابع تامين اجتماعي باشيم چراكه اصلا منابع تامين اجتماعي به وزارت بهداشت ربطي ندارد و چنين ادعايي نداريم كه منابع مالي تامين اجتماعي به وزارت بهداشت بيايد.

وي تصريح كرد: متاسفانه برخي رويكردها مبني بر اينكه وزارت بهداشت مي خواهد از پول كارگران براي پيشبرد اهدافش استفاده كند به هيچ وجه صحت ندارد و اصلا كسي به دنبال چنين چيزي نيست واقعيت اين است كه وزارت بهداشت نيز مانند تامين اجتماعي و ساير بخش هاي خدمات رسان به مردم خدمات ارائه مي دهد در اين ميان بسياري از مردم هم خدمات دريافت مي كنند كه عموم آنها دفترچه تامين اجتماعي دارند بنابراين وزارت بهداشت تنها خواستار دريافت چهار هزار ميليارد تومان طلبي از سازمان تامين اجتماعي است كه به ازاي آن به مردم خدمات رساني كرده است چراكه سازمان تامين اجتماعي اين پول را از بيمه شدگان دريافت كرده است.

وي اضافه كرد: سازمان تامين اجتماعي تنها «۹ بيست و هفتم» پولي را كه از بيمه شدگان دريافت مي كند بايد براي بخش درمان اختصاص بدهد آن هم به ازاي هر برگي كه از دفترچه بيمه شده تامين اجتماعي كنده مي شود و طلب بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي هم مربوط به آن برگه هايي است كه از اين دفترچه ها جدا شده و به ازاي آن خدمات ارائه شده است و در اين ميان وزارت بهداشت تنها نقش پيگيري مطالبات بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي را به عهده دارد و بيمارستان ها نيز اين مبالغ را صرف امور مربوط به بيمارستان اعم از پزشك و دارو مي كنند و همان طور كه وزارت بهداشت چشمداشتي به منابع مالي نيروهاي مسلح ندارد چشمداشتي هم به منابع مالي تامين اجتماعي ندارد و تنها هزينه خدمات ارائه شده در بيمارستان ها طبق تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه را از تامين اجتماعي طلب كرده است.

ابوالحلاج با بيان اينكه هر كسي كه خدمتي از بيمارستان مي خرد بايد پول آن خدمت را بپردازد گفت: هر سازمان پشتيباني كننده خدمات بيمه اي بايد پول ارائه خدمات درماني بيمارانش را به بيمارستان مربوطه بپردازد؛ حال در اين زمينه چند سوال مطرح است آيا شما راضي هستيد كه بيمارستان هاي ما تعطيل شود؟ آيا شما راضي هستيد كه ما توانايي پرداخت پول دارو را نداشته باشيم؟ مطالبه ما از تامين اجتماعي مربوط به پولي است كه آن را كه قبلا سازمان تامين اجتماعي از بيمه شدگان دريافت كرده است.

رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت بهداشت تاكيد كرد: رابطه مالي ما با بيماري كه به بيمارستان مراجعه مي كند تنها يك دفترچه است و تنها اين دفترچه ها ملاك مالي ميان ما است و سازمان هايي كه اين دفترچه ها را دست مردم داده اند به همان دفترچه ها متعهد باشند و عدم رسيدن به موقع اين پول باعث بر هم ريختن چرخه پولي بيمارستان ها مي شود.

وي با اشاره به اينكه تامين اجتماعي بايد آن ميزان "نه بيست و هفتم" را كه مربوط به درمان است جدا كند اضافه كرد: تامين اجتماعي با جدا كردن اين ميزان مي تواند طلب طلبكارانش را پرداخت كند كه يكي از آن طلبكاران وزارت بهداشت است، يكي ديگر از طلبكاران هم داروخانه ها و بيمارستان هاي خصوصي هستند.

ابوالحلاج اضافه كرد: بيمارستان هاي ما زماني را براي درگيري هاي سياسي ندارند و اين موضوع اصلا موضوعي سياسي نيست كه سياسيون درگير آن شده اند و اين يك موضوع ساده بين طلبكار و بدهكار است چراكه بيمارستان يك محيط كاملا خدمات رسان است و تنها موضوع مهم براي ما ارائه خدمت به بيماري است كه به بيمارستان هاي ما مراجعه كرده است.

رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت بهداشت گفت: ما در بيمارستانهايمان به تمامي آحاد جامعه خدمات ارائه مي كنيم و وقتي كسي وارد بيمارستان هاي ما مي شود از وي نمي پرسيم كه شغل شما چيست و فقط به فكر درمان آنها هستيم و براي اينكه رابطه پولي خودمان را با سازمان هاي بيمه گر مشخص كنيم از وي دفترچه مي خواهيم و آن دفترچه رابطه پولي ما را تعريف مي كند و جامعه كارگري هم بخشي از دريافت كنندگان اين خدمات در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند.وي در پايان تاكيد كرد: ما در طول ماه به طور متوسط حدود ۵۵۰ ميليارد تومان به بيمه شدگان تامين اجتماعي خدمات ارائه مي دهيم و به صورت خوشبينانه تنها ماهي ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد تومان آن نقد مي شود.