سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : سال آينده ۲۳ ميليون يارانه‌بگير حذف مي‌شوند
شنبه، 28 بهمن 1396 - 10:58 کد خبر:131661
عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به عدم تصويب پيشنهاد افزايش منابع پرداخت يارانه‌هاي نقدي گفت: سال آينده ۲۳ ميليون نفر از صف دريافت يارانه حذف خواهند شد.


جبار كوچكي نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه ها گفت: پيشنهاد افزايش 10 هزار ميليارد توماني پرداخت نقدي يارانه‌ها از سوي آقاي حاجي بابايي مطرح شد، اما نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

كوچكي نژاد ادامه داد، اين پيشنهاد به دنبال افزايش رقم پرداخت يارانه نقدي به 40 هزار ميليارد تومان بود كه محل تامين آن از افزايش ميزان فروش حاملهاي انرژي و ساير روشها بود. به اين معنا كه به عنوان مثال در سال آينده از محل افزايش فروش بنزين روزانه از 70 ميليون ليتر به 80 ميليون ليتر درامد اضافي صرف پرداخت يارانه نقدي و جلوگيري از حذف يارانه بگيران شود.

عضو كميسيون تلفيق گفت: از آنجا كه پيش بيني مي‌شد اين پيشنهاد در سال آينده محقق نشود و از طرففي امكان افزايش قيمت حاملهاي انرژي وجود داشت با آن مخالفت شد.

وي افزود، در مصوبه كميسيون تلفيق پيشنهاد پرداخت نقدي 23 هزار ميليارد توماني دولت به 30 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. با پيشنهاد دولت 33 ميليون نفر در سال آينده از  صف دريافت يارانه حذف مي‌شدند اما با مصوبه جديد 23 ميليون نفر حذف مي‌شوند.

به گفته اين عضو كميسيون تلفيق بودجه، با عدم تصويب اين پيشنهاد سال آينده 23 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي حذف ميشوند اما قيمت حاملهاي انرژي افزايش نخواهد يافت.