سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تصاويري از كشف حجاب در تهران توي روز روشن
شنبه، 23 آذر 1392 - 14:05 کد خبر:23194
چند روز پيش داشتم از يكي از شهرك هاي اطرف تهران عبور ميكردم كه با ديدن اين صحنه جفت پا پريدم رو ترمز.

نه بابا ، اين خانومه با شلوارك اون هم تو روز روشن وسط خيابون …….

 

Mihanstar.com hejab 1 تصاويري از كشف حجاب در تهران توي روز روشن

واسه همين رفتم جلو كه از نزديك ببينمش  آب دهنم رو قورت دادم و آروم نزديك شدم….

Mihanstar.com hejab 2 تصاويري از كشف حجاب در تهران توي روز روشن


.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروپائين تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
.
.
.
.

.
.
.
.

 شانس ما رو ببين

Mihanstar.com hejab 3 تصاويري از كشف حجاب در تهران توي روز روشن